Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt
• onder "verkoper" en "opdrachtnemer" verstaan: Decisivo Sport Bv , handelsnamen Infinitos Boot Service
• onder "koper" en "opdrachtgever" verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 3. Offertes Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden doordat verkoper een opdracht schriftelijk dan wel via email heeft aanvaard of bevestigd.
Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijn voorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen exclusief btw.
 
Artikel 4. Uitvoering overeenkomst Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
Artikel 5. Levertijd Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Weigering of terugzending van hetzij geheel hetzij gedeelte van het gekochte behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 6. Garantie De deugdelijkheid van geleverde zaken wordt door opdrachtnemer gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan verkoper door leverancier / fabrikant is gegeven.
Indien er sprake is van een ontwerp-, materiaal- of fabricage fout, heeft de koper recht op herstel. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet meer mogelijk is. Design tekening op papier zijn slecht indicatie en kunnen altijd kleine afwijkingen geven tov werkelijkheid en op basis hiervan heeft de koper geen enkel recht tot annulering of afwijzing van de order.
De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:  - indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of laat verrichten door derden; indien koper niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op goederen die op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren.
Buiten de garantie vallen:
• kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm, houdbaarheid, hechting, slijtvastheid van bedrukking en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
• beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;
• beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;
 
Artikel 7. Intellectuele eigendom Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of ter zake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht en mogen nimmer zonder schriftelijke bevestiging gepubliceerd worden. Designs zijn eigendom van Decisivo Sport BV en mogen nimmer gekopieerd worden door anderen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product via de webshop www.infinitos.nl gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Uitzonderingen op deze termijn zijn opgenomen in de aanvullende voorwaarden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.        bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Aanvullende voorwaarden herroepingsrecht

Indien de consument een product via een webshop heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk), dan kan de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht. Er is bijvoorbeeld sprake van maatwerk indien het product op maat gesneden wordt of indien het product op aanwijzing van de consument bedrukt wordt. Als een product niet op voorraad is en speciaal voor de consument bij de leverancier van de web shop besteld wordt, dan is er geen sprake van maatwerk en heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. 


 
Artikel 9. Ontbinding overeenkomst De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is; Indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.
In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 10. Retentie recht Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf;
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten;
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst;
 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud De door opdrachtnemer geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst is nagekomen.
Door opdrachtnemer geleverde zaken die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaken voor de opdrachtgever beheren, weg te halen of weg te doen laten halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 
Artikel 12. Gebreken; klacht termijnen Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen vijf werkdagen na de levering van de goederen en of reparatie. Een opdrachtgever die het geleverde niet binnen vijf dagen de zaken op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of uitvoering van de werkzaamheden akkoord te zijn gegaan.
Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 13 (betaling) noch reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.
 
Artikel 13. Prijsverhoging Indien opdrachtnemer met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: als tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten, ten gevolge van een wijziging in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend rechtelijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijs bepalende factoren, zoals de prijs van b.v. gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke.
Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 14. Betaling Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden vooraf aan de levering. Voor speciaal bestelde gepersonaliseerde zaken dient de gehele factuur vooraf betaald te worden. Pas na betaling kunnen de zaken worden opgestuurd of worden afgehaald nadat ze door de opdrachtnemer zijn ontvangen. Afhalen is alleen mogelijk bij vooraf gemaakte afspraken.
Betaling dient te geschieden: in Euro; door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer; door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer.
Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1.5% per maand of gedeelte van een maand.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur.
Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen alsook een zekerheidstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening. 

 Artikel 15. Incassokosten Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De koper is jegens de verkoper de door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn.
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, logo’s en kleurcode, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Opdrachtnemer is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden.
Voor fouten en afwijkingen van beelden, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijslijsten of reclame materiaal en bij aanbiedingen of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij sprake is van grove opzet.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van welke oorzaak ook. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfs storingen, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.
 
Artikel 17. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen weersgesteldheid, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, maatregelen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 18. Transport Het transport van goederen geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper; de koper dient voor een eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk door verkoper is bevestigd.
 
Artikel 19. Speciale opdrachten Indien een artikel speciaal vervaardigd of besteld moet worden, is koper gehouden om het artikel binnen 8 dagen na berichtgeving van beschikbaarheid, af te nemen. Na 8 dagen zijn de risico's van deze zaken geheel voor rekening van opdrachtgever ongeacht het recht van opdrachtnemer hiervoor opslagkosten in rekening te brengen en onverminderd de betalingsverplichting conform het in art. 13.7 gestelde.
 
Artikel 20. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Artikel 21. Bevoegde rechter In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de Burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Sittard.
De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op het in artikel 20.1 bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor een beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.